51120119-C3C8-480D-BDF3-B1(…).png (1.04 MiB, 1200x1200) google saucenao
No.59

誰もおらんのけ

No.60

hello

No.62

共産主義です

No.69

>>60
ご機嫌いかがですか?

No.70

おい!